Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Ailə təsrrüfatı
Банк и страхование
Международная экономика
Bilik Iqtisadiyyatı
diskurs.az radio unec
Dünya İqtisadi Forumu
Fiskal Siyasət
İnforqrafika
İnnovasiya
ISE Economic Talks
Made in Azerbaijan
Макроэкономический анализ
Финансовые рынки
Marketinq
Milli iqtisadiyyat
Müsahibə
Нефть
Транспорт
Транспорт
Qender
Предпринимательство
Sənaye
Turizm
Налоги и пошлины
Домохозяйства
Экономическое образование
USD 1.7000, EUR 1.9673, TRY 0.2937, RUB 0.0259, CNY 0.2455, GEL 0.6379, GBP 2.2346, IRR 0.0040, JPY 1.5174, XAU 2084.2170, XAG 24.9400, XPT 1431.4510, XPD 1845.0525
(English) What is corporate brand ?
12674347_626863884692_1067032261_n

Извините, этот техт доступен только в “Американский Английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Brands are one of the important influences on our life that appear everywhere and have great impact on the way we see our world. According to Aaker (1996), brands enable consumers to express themselves, to reduce risk when purchasing, and to navigate in crowded markets. Doubtless, everybody would agree with the fact that brands are an undeniable part of our daily life and influence our decisions on all levels; from purchasing products to choosing a college or university.

According to Riezebos (2003), it is believed that the old Norse word “brandr” is a root of the English word of brand and this word was carried out to England by Vikings and eventually became part of modern English vocabulary. There are several kinds of brands and numerous perspectives existing about the brand concept. A brand can be referred as the most valuable asset of the company (Keller & Lehmann, 2003), a name that influences customers, sign of the product or service that differentiates from others, etc. Overall, Kapferer (2004) suggests a brand to be understood as a system that consists of three poles: products and service, brand concept (value proposition), and brand name and symbols.

One fact should be taken into consideration when the brand is matter of discussion: the over-defined brand concept in a number of different meanings has caused a problem for researchers, who may study same concept under different name or another way around (Stern, 2006). Regarding this Stern suggests that “both literal and metaphorical meanings are considered important aspects of construct definition, whereby everyday language is translated into formal language terms for scientific discourse” (Stern, 2006, p. 217).

Furthermore, Stern gives two classifications of a brand as a noun and verb. In the first expression of a brand, it refers to a person or place. In the latter one it is connected to the process of making a product meaningful. “Stern further comments that in the physical world, a brand is a name or mark associated to a product while in the minds of people it refers to a mental representation or perception of a psychological meaning” (Stern, 2006 cited in Karlsson, 2006, p.4).

For a long time, in the western world, brands were used to develop products and used to differentiate products. However, after the realization of the Eastern adoption of brands like using a company as a master brand, a new brand concept, corporate brand, was established for a company brand.

Actually, the concept of company brand is a new topic in the literature and only in 90s the company brand concept was assessed by some communication and branding consultants. Despite the fact that until 1995 corporate brand concept draws few researchers’ attention, the thought on the importance of corporate brand was getting broader. The word corporate originates from the Latin word of ‘corpus’. (Kapferer, 2001) The word ‘Corpus’ in Latin means ‘body’. Non confineable characteristic of a company to a single brand on the top level increased the interest on corporate brands. Since companies consists of some business entitles such as subsidiaries, corporations and networks, it was realized that the corporate brand can increase the meanings and the depth of business instead of being just a desire. (Kapferer, 2001; Knox & Bickerton, 2003)

In accordance with The American Marketing Association (1960) a brand is “a name, term, sign, symbol, design or a combination of them, intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competition.” (TAMA, 1960, cited in Karlsson, 2006, p.4) Despite the high relevance of this definition, the intangible aspects that are important for creating value and building relationships are not covered in this definition (Aaker, 1996). In contrast, de Chernatony (2001b) highlights the intangible components (i.e. functional and emotional values) of the brand by defining a corporate brand as “a cluster of functional and emotional values which promises stakeholders a particular experience” (de Chernatony , 2001b, p.4)

The previous definition is more relevant compared to the tangible components. While the first can only be applied for products, the second definition considers brands for the product and corporate level.

Turan Suleymanov (Turan Suleymanoglu)

Professor of Management

The International School of Economics

UNEC

(Azərbaycan) SARDAR SHABANOV. Ph.D. on CS. WHO IS WHO ON UNEC?: COMPARATİVE ANALYSİS
Sardar_Profile

Извините, этот техт доступен только в “Азербайджанский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

WebofScience.com saytı artıq Azərbaycanın 40 ali məktəbində əlçatandır.
Bunun üçün biz araşdırmaçılar hörmətli AR Təhsil naziri Mikayıl Cabbarova minnətdarlığımızı bildiririk. Onun davamlı və müsbət təsirini həm araşdırmaçılarımız, həm də dolayısı ilə tələbələrimiz hiss edəcəklər.
Bu o deməkdir ki, müasir dünyanın ən mötəbər elmi biblioqrafiya bazası Azərbaycanlı alim və araşdırmaçılar üçün açıqdır.

Səmərəsi nə olacaq?

Çox ola bilər. Ondan istifadə etməkdə göstərəcəyimiz qeyrətdən asılıdır.
Ulduz filmində psevdoalim «limpartçı» Gülümsərov deyir: «Gör Ulduz nədən yazır?»
Bu elmi bazalar toplusu imkan verir ki, dünyanın ən mötəbər 12700 jurnalında verilən məqalələrdən azından annotasiya, açar sözlər, elmi mərkəzlər, istinadlar və s. aparıcı göstəricilər səviyyəsində xəbərdar olaq.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan alimləri hələ ki, ildə 1000-dən az məqalə çap etdirdikləri üçün ölkə olaraq beynəlxalq elmi reytinq cədvəllərinə düşə bilmirlər. Qonşu Türkiyə 19-cu, İran isə 21-ci yerləri tutur.
Azərbaycanda impakt faktorlu jurnallarda məqalələri ən çox fiziklər, riyaziyyatçılar, kimyaçılar çap etdirir. İqtisadçılarımızın məqalələri çox azdır: bir neçə dənə.
Qeyd edim ki, hələ 2009-cu ildə biz AMEA-nın Məruzələrində «Araşdırmaçıların elmi fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi informasiya sistemi» adlı məqaləni dərc etdirmişdik (AMEA-nın Məruzələri, 2009, LXV cild, №5). Orada AMEA Kibernetika institutunda 2005-2009-cu illərdə çap etdirdikləri məqalələrin keyfiyyətinə görə 100-dən artıq göstərici üzrə əməkdaşların reytinq cədvəllərini qurmuşduq. O zaman üçün bu Azərbaycan elmi məkanı üçün bir yenilik idi. Sonra anoloji yanaşmalar AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda da (akad. Rasim Alquliyev) tətbiq edildi və hətta onun əsasında əməkdaşların stimullaşdırılması həyata keçirildi.
Təklif: UNEC alimlərinin son beş il üçün WebOfScience- nəşr etdirdikləri əsərlər izlənsin və reytinq cədvəli qurulsun. Bu əziyyəti mən öz üzərimə götürə bilərəm.
Onda məlum olar ki, UNEC-də kim-kimdir? Özü də beynəlxalq səviyyədə. Bizə elə gəlir ki, vəzifələrə təyinatda belə beynəlxalq meyardan istifadə daha obyektiv olar.
Sərdar Şabanov, tex.e.n., UNEC nəzdində İqtisadi Araşdırmalar ETİ-nin böyük elmi işçisi
Sardar_Shabanov@unec.edu.az
(+99450) 543 07 24
Azərbaycan:
Anar Eyyubov. Экономическая безопасность Азербайджана на современном этапе развития мировой экономики
Март 12, 2016
0
economy

Одной из приоритетных задач Азербайджанской Республики является эффективное  и сбалансированное развитие экономической безопасности. Усиление процессов глобализации требует выработки динамичной и устойчивой системы национальной экономической безопасности на современном этапе развития мировой экономики.

В экономике Азербайджана значительную роль занимают нефть и нефтяные продукты. Трехкратное падение цен на нефть на мировом масштабе привело к сокращению доходов от экспорта нефти. В связи с этим, в данный момент одной из основных направлений государства является диверсификация национальной экономики, определение уровня потенциала в данной сфере и ее оценка, учет и мониторинг основных проблем, обеспечение экономического роста, а также усиление инновационной деятельности.

Сегодня, одной из ключевых шагов является развитие сферы предпринимательства в стране. В данном контексте основные действия направлены на облегчение существующих процедур и правил, к примеру уменьшение налогов, выдача кредитов на льготной основе и т.д. Стимулирование развития сферы предпринимательства оказывает положительное влияние на уровень безработицы, что приводит к  укреплению экономической безопасности страны.

С другой стороны, важную роль в экономической безопасности играет также меры направленные на усиление инвестиционного климата. Азербайджан уделяет особое внимание укреплению экономических отношений с ведущими странами и организациями мира. Кроме этого, расширяются возможности вложения национальных инвестиций за рубежом. Прямые иностранные инвестиции в экономику страны приводит к сбалансированному развитию экономической безопасности. С целью, стимулирования привлечения местных и зарубежных инвестиций в ненефтяной сектор страны, а также развития ненефтяного сектора экспортной направленности развивается инвестиционное сотрудничество государственного и частного секторов.

Для обеспечения своей продовольственной безопасности, которая является одной из составляющих элементов экономической безопасности, правительство в данный момент проводит стимулирующие шаги по усилению развития аграрного сектора, которая еще раз подчеркивает ключевую роль данной сферы. Несмотря на то, что в экспорте Азербайджана преобладающую позицию занимают нефте-газовые продукты, в сфере сельского хозяйства также имеется большие возможности. Проводимая государственная стратегия в аграрном секторе, оказывает положительное влияние на укрепление экономической безопасности страны в целом. Государство проводит политику также по совершенствованию используемых технологий в сельском хозяйстве, что снижает затраты времени и труда. Государственная стратегия предусматривает также меры по уменьшению импорта сельскохозяйственной продукции из-за рубежа.

Заключая вышесказанное, важную роль в экономической безопасности Азербайджана на современном этапе развития мировой экономики играет:

  • усиление развития сферы образования, а также подготовки высококвалифицированных кадров;
  • вложение средств из нефтяного сектора в отрасли ненефтяного сектора;
  • усиление развития сферы предпринимательства;v  усиление мер по развитию транспортного сектора;
  • развитие сферы туризма;
  • развитие сельскохозяйственной сферы;
  • продолжение действий по развитию информационно-коммуниказионных технологий;
  • укрепление взаимосвязи с зарубежными странами и т.д.
Зумруд Наджафова. Экономика Индии выбивается в лидеры
Indias_economy1

В начале 2016 –го года центральное управление статистики (ЦУС) Индии распространило статистические данные по предпоследнему (октябрь-декабрь) кварталу финансового года, который в отличие от большинства стран мира, в Индии заканчивается в марте. Рост ВВП в последнем квартале 2015 года возрос и составил 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. За год ЦУС Индии прогнозирует самый большой за последнюю пятилетку рост экономики – 7,5%. В 2014 году рост ВВП был на 0,4% ниже.
Опубликованные цифры окончательно подтверждают то, что все и так уже многим было очевидным – Индия обошла Китай по темпам роста. По данным китайских аналитиков, китайский ВВП, в прошлом году вырос всего на 7%. За последние 25 лет это самый низкий показатель. Экономисты опасаются по поводу того, как может сказаться снижение темпов развития второй экономики планеты на глобальной экономике. Заметно пострадали поставщики сырья и в частности такие страны, как Россия и Бразилия, ВВП которых снизился на 3,5%. Практически весь китайский экспорт в Бразилию, начиная от машин и заканчивая текстильными товарами, перевозимыми в контейнерах, в начале 2016-го года снизился на 60% по сравнению с январем 2015 года. Суммарный же импорт в контейнерах в Латинскую Америку сократился на 50%, по данным Maersk Line, крупнейшей мировой компании по перевозкам на судах.
Став одним из главных бенефициаров цикла низких цен на сырье, Индия располагает гораздо большими средствами, тем самым увеличивая благосостояние своего населения. В отличие от России и Бразилии она покупает много нефти. Резкое падение цен на нее в целом оказало благотворное влияние на индийскую экономику. Именно обвал цен на «черное» золото, по мнению экспертов по Индии в JPMorgan, стал главным катализатором быстрого развития третьей экономики Азии. По их подсчетам, экономия на нефти принесла индийскому ВВП в прошлом году целый процент роста.

Зумруд Наджафова
преподаватель кафедры «Регулирование экономики»,UNEC

(Azərbaycan) İqtisadi qərarların qəbul edilməsinin bioloji əsasları: Neyroiqtisadiyyat.
Февраль 29, 2016
0

Извините, этот техт доступен только в “Азербайджанский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Neyroiqtisadiyyat (ingiliscə noeroeconomics) ən yeni elm sahələrindən biridir. İqtisadi nəzəriyyənin, neyrobioıogiyanın və psixologiyanın kəsişməsində yaranmışdır. O, alternativ variantların seçilməsi, risklərin bölüşdürülməsi və mükafatlandırma zamanı qərarların qəbul edilməsi prosesini öyrənir. Neyroriqtisadiyyat iqtisadi modeldən beynin öyrənilməsi və iqtisadi modellərin qurulmasında neyrobiologiyanın naliyyətlərindən istifadə edir. Sadə dildə desək mövcud iqtisadi modellərdən istifadə etməklə beyin öyrənilir və noyrobiologiya elminin əldə etdiyi naliyyətlərin əsasında fərqli iqtisadi model yaratmaqla iqtisadi inkişafa təsir göstərəcək digər amillər,xüsusi ilə beyin neyronları diqqət mərkəzinə gətirilir.
Neyron (yunan sözü olub veugou – sinir telləri, sinir mənasındadır). Sinir sisteminin struktur-funsional vahididir. Elektrik və kimyəvi siqnallar vasitəsi ilə informasiya hasil edərək ötürən elektrik oyadıcı(həyacanlandırıcı) hüceyrədir. İnsan orqanizmində 85 mld. neyron var. Neyronlar birləşərək bioloji neyron şəbəkələri yarada bilir.
Məhz bu gün kifayət dərəcədə prespektiv elm sahələrindən hesab olunan neyroiqtisadiyyat beynin neyron potensialının insan fəaliyyətinə təsiri imkanlarının araşdırılmasını əks etdirir.
Neyronların fəaliyyətə təsiri ilkin olaraq ABŞ alimləri tərəfindən meymunlar üzərində təcrübədən keçirilib. Bu zaman manitorun ekranında hərəkət edən nöqtəyə meymunun baxışının yənəlməsi ən sadə qərarın qəbul edilməsi kimi qiymətləndirilib. Bu təcrübəyə uyğun olaraq perseptiv (qəbuletmə, dərketmə) qərarlar prosesi mümkün alternativlər haqqında informasiya alan neyron- detektorlardan başlayır. Sonra məlumat neyron-inteqratora daxil olur.Neyron- inteqratorlardan birinin fəallıq səviyyəsi “ qərarların qəbul edilməsi astanasını, dəhlizini” üstələdiyi halda qərarlar qəbul edilir.

Perseptiv qərarlar mexanizminin ilkin neyroiqtisadi tədqiqatları göstərdi ki, belə neyron-inteqratorların meymunun da beyninin ənsə hissəsində də mövcuddur.
Meymunların (şimpanze) davranışının maraqlı eksperemental neyroiqtisadi tədqiqi onların davranışları ilə insanların iqtisadi davranışları arasında bioloji və təkamül yaxınlığının olması qənaətinə gətirib çıxardı. Eksperement iştirakçısı meymun nemətin digər iştirakçı meymunun xeyrinə qeyri-bərabər bölgüsü zamanı ondan imtina edir. (meymunun birinə az, digərinə çox tum verdikdə az tum verilən tumu vurub dağıdır)

Neyroiqtisadiyyat iqtisadi tədqiqatlarında təkamül yanaşma metodundan geniş istifadə edərək insanların və heyvanların qərar qəbul etmə mexanizmində oxşarlığı və fərqliliyi araşdırır. İnsanların iqtisadi davranışı ən sadə şəkildə yem əldə etmə davranışıdır. Bəşər cəmiyyətinin ilkin pilləsində ibtidai insanın iqtisadi fəaliyyəti kökümeyvəlilərin və giləmeyvələrin əldə edilməsi və istehlakı ilə məhdudlaşırdı. Belə halda insan iqtisadiyyatı ilə heyvanların yem əldə etmə davranışı arasında oxşarlığının tədqiqi məntiqidir. (İnsanların iqtisadi davranışının məqsədinin son nəticəsi əsasən ən sadə şəkildə özlərini qida ilə, yaşayış vasitələri ilə təmin etməkdir).
Klassik bioloji optimal yemtoplama nəzəriyyəsi göstərir ki, heyvanların qida seçimi iki amildən, qida axtarışına və onun emalına vaxt sərfindən asılıdır. Bu zaman heyvanlar yemdən əldə olunan enerjinin istehlakı sürətini maksimumlaşdırmağa çalışırlar.
Neyroiqtisadiyyata görə insan iqtisadiyyatının bəzi xüsusiyyətləri heyvanın yem əldə etmə davranışını özündə əks etdirir.
“Bioloji bazar nəzəriyyəsinə” görə heyvanlar qrupunun fayda əldə etməyə yönəldilən fəaliyyəti tələb və təklif iqtisadi qanuna tabedir. Otlaq sahəsinin genişliyi və məhdudluğu onların qidaya olan tələbinin ödənilməsində həlledicidir. Heyvanların beynindən neyronlar vasitəsi ilə daxil olan informasiyanın intensivliyi qidadan əldə olunan enerjinin istehlakı sürətinin maksimumlaşdırılmasını müəyyən edir.
Klassik iqtisadi nəzəriyyə hesab edir ki, bu və ya digər alternativin seçilməsi zamanı qərarların qəbul edilməsi səmərəli baş verir və subyektiv qiymətlilikdən asılıdr. (faydalılıq)
Digər tərəfdən isə gözlənilən faydanın maksimumlaşdırılması nəzəriyyəsi hesab edir ki, hər bir fərd daha çox fayda verə bilən alternativi seçməklə əldə edə biləcəyi nəticəni maksimumlaşdırır.
Ənənəvi olaraq, qərarın qəbul olunması modelinin qurulmasına faydalılığı mütləq kəmiyyətlə ifadə etməyin mümkünsüzlüyü mane olur. Neyroiqtisdiyyat bu məhdudiyyəti aradan qaldırmağa çalışır.
Neyroiqtisadiyyat tədqiqatçıları hesab edir ki, faydalılığı (subyektiv qiymətlilik) obyektiv olaraq xüsusiləşmiş (ixtisaslaşmış) neyronların fəallığının orta kəmiyyəti ilə ifadə etmək olar.
Neyroiqtisadi tədqiqatlar nəticəsində neyroiqtisadiyyatın mühüm sahələrindən biri olan neyromarketinq yarandı. Neyromarketinq daha çox istehlakçıların qərar qəbuletmə və marketinqə təsirini öyrənir.Auksion keçirilərkən iştirakçıların beynindən neyronlar vasitəsi ilə fərqli intensivlikdə daxil olan informasiya fərqli qərarların qəbul edilməsi ilə nəticələnir.Biri “qərar qəbul etmək astanasında” olduğu halda digəri qərar qəbul edir.
İnsanların beyninə ətrafda baş verən iqtisadi və qeyri iqtisadi hadisələr neyronlar vasitəsi ilə fərqli təsir edir. Məsələn, ölkəmizdə baş verən devalvasiyaya insanlar kifayət dərəcədə fərqli reaksiya verirlər. Çünki, insanlar kifayət dərəcədə fərqli emosiyalara malikdirlər. Birisi yığımını təcili dönərli valyutaya çevirməyə çalışır, digəri vəsaiti imkan verirsə onu daşınmaz əmlaka yönəldir, üçüncüsü istehlak predmetlərinin bahalaşacağını nəzərə alaraq tələbatdan artıq miqdarda istehlak predmetləri əldə edir.Təbii ki, burada fərqli emosiyaların təsirini də diqqətdən kənarda qoymaq olmaz.
Neyroiqtisadiyyatda qərarların qəbul edilməsi zamanı emosiyanın rolunun öyrənilməsi mərkəzi yerlərdən birini tutur.
Tədqiqatlar göstərir ki, hadisə¬lərin qavranılması ilə əlaqədar beyin neyronlarının informasiya qəbul etməsində ləngimələr müşahidə olunan respondentlər kifayət dərəcədə yüksək intellektual səviyyəyə malik olmalarına baxmayaraq qərarların qəbulu zamanı ciddi əziyyət çəkirlər.Ən yaxşı alternativi dərk edirlər, neyron-inteqratorların informasiya intensivliyi üzündən yanlış qərar qəbul edirlər. Ən yaxşı alternativin dərk edilməsi heç də onun qəbul edilməsi demək deyil. Optimal qərarın mövcudluğunu qəbul edir, lakin özünün əvvəlki səhvinə emosional reaksiyanın olması üzündən ən pis variantı seçir. Yenə əvvəlki misalımıza qayıdaq. Ölkədə baş verən birinci devalvasiyadan fərqli nəticənin çıxarılması (ayrılıqda götürülmüş fərdlər üçün) ikinci devalvasiya zamanı da təkrarlandı. Bəziləri hesab etdi ki, manatın kursu sabitləşəcək, digərləri isə hesab edirki bu proses daha da dərinləşəcək. Hər bir fərd devalvasiyaya emosional reaksiyasına uyğun hərəkət etməyə çalışır.Kifayyət dərəcədə peşəkar iqtisadçılar devalvasiyanın nəticələrini təbii olaraq fərqli dəyərləndirdilər.
Emosiyaların ən çox təsir imkanına malik olduğu arenalardan bir də futbol meydançalarıdır.
Emosiyanın çox yüksək səviyyədə olduğu zaman neyronlar qərar qəbul etmək üçün daha sürətli informaisya ötürür. Hücumçunun qol vuracağı təhlükəsini hiss edən müdafiyəçi emossiyalarına hakim kəsilə bilmədiyindən yolverilməz fəndlə hücumçunu yıxır. Bütün mümkün variantlardan ən pisini seçir. Özü qırmızı kart alıb meydandan qovulur və komandasının qapısına onbirmetrlik cərimə zərbəsi təyin edilir. Qol….! (Çox zaman onbirmetrəlik zərbə qolla nəticələnir). Komanda çox böyük mənəvi və maddi itki ilə üzləşir. Müdafiyəçi bu zaman risk etdi. (Hakim görməyə bilər, yumşaq cəzalandırar və s.). Risk hər hansı bir üsulla qiymətləndirilə bilməyən ehtimallıqdır. Emosiya neoronlar vasitəsi ilə belə bir riskli qərarı qəbul etdirdiyindən bütün alternativ variantlar içərisindən ən pisi seçildi. Bunun əksini sübut edən kifayyət dərəcədə faktlar da gətirmək olar.
Məsələn, Argentina milli futbol komandasının kapitanı Maradonanın dünya çempionatında əli ilə vurduğu qol Argentina millisini dünya çempionu etmişdir. Əldə olunan fayda ölçülməz dərəcədədir. Ani emosional qərar və arzu olunan nəticə. (əllə qol vurmaq olmaz, qırmızı kart ala bilərdi, tamamilə fərqli nəticə olardı).
Risklərin və mükafatlandırmanın bölüşdürülməsi neyroiqtisadiyyatın öyrəndiyi mühüm problemlərdəndir. Riskin bölüşdürülməsi onun aşağı salınması üsullarından biridir. Bu zaman iştirakçılardan hər birinin itkisi çoxda böyük olmur. Riskin bölüşdürülməsi hər bir iştirakçı üçün itkini azaltdığı kimi faydalanmanın səviyyəsini də yüksəldir.

Перейти к верхней панели